Borzavár

A község hivatalos honlapja

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
 
Az osztály hivatalos elnevezése: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya
 
Az osztály ellátja - Zirc város, Lókút és Borzavár községek tekintetében - az állampolgárokat és jogi személy ügyfeleket közvetlenül érintő önkormányzati, polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések előkészítését, a döntéshozatalt, biztosítja a döntések végrehajtását.
Hatósági nyilvántartásokat vezet, hatósági ellenőrzéseket végez.
Az Igazgatási Osztály ellátja az ügyiratkezelés feladatát, az ügyiratkezelés körében elvégzi az iktatással, az iratok tárolásával és selejtezésével kapcsolatos feladatokat a teljes hivatal tekintetében.
 
Az Igazgatási Osztály munkáját az osztályvezető vezeti.
 
Ügymenet tájékoztatók
 
Letölthető nyomtatványok (kattintson a feliratra):
1. Kérelem birtokvédelemhez
2. Kérelem anyakönyvi kivonathoz
3. Költségmentesség_iránti_kérelem
4/A. Kereskedelmi tevékenység végzéséhez (bejelentés és működési engedély köteles tevékenység végzéséhez)
4/B. Kereskedelmi engedély megszüntetése
5. Kérelem zenés, táncos rendezvény engedélyezéséhez
6/A. Szálláshely-üzemeltetési engedély kérelem
6/B. Szálláshely-üzemeltetési engedély leadása
7/A. Kérelem Aktív korúak ellátásához
7/B. Melléklet Aktív korúak ellátásához – Nyilatkozat vagyoni helyzetről
8/A. Kérelem Lakásfenntartási támogatáshoz
8/B. Melléklet lakásfenntartási támogatáshoz – Nyilatkozat vagyoni helyzetről
9. Kérelem méltányossági közgyógyellátáshoz
10. Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
11. Kérelem óvodáztatási támogatáshoz
12/A. Kérelem önkormányzati segélyhez Zirc
12/B. Kérelem önkormányzati segélyhez Borzavár
12/C. Kérelem önkormányzati segélyhez Lókút
12/D. Melléklet önkormányzati segélyhez – Nyilatkozat jövedelmi és vagyoni helyzetről
13. Kérelem szociális tűzifa juttatáshoz Zirc
14. Kérelem nyugdíjas helyi járatú autóbuszbérlet támogatáshoz Zirc
15. Kérelem diák helyi járatú autóbuszbérlet támogatáshoz Zirc
16. Munkáltatói igazolás nyomtatvány a szociális ellátásokhoz
17/A. Telepengedély köteles telephely engedélyezéséhez
17/B. Bejelentés köteles telephely engedélyezéséhez
17/C. Telephely megszüntetéséhez
18. Kérelem 3,5 tonnát meghaladó gépjármű tárolásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához
  
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető
Emelet 214. iroda
Telefon: 06-88/593-700/147
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének akadályoztatása, távolléte esetén ellátja a jegyzői feladatokat.
Általános feladataként gondoskodik az osztály működéséről, a munkavégzés személyi, tárgyi feltételeiről, valamint a működés helyes módszereinek kialakításáról.
A polgármester, valamint a jegyző felkérésére előterjesztést készít, vagy gondoskodik az előterjesztés elkészítéséről. A jegyző megbízásából tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület ülésein, valamint az önkormányzati bizottság ülésein. Szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményez, rendelet-tervezetet készít, illetve – jegyző rendelkezése szerint – ezek készítésében közreműködik. Jogszerűségi szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket, illetőleg gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyveket aláírja. A polgármester, valamint a jegyző által meghatározott körben gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról.
Ellátja az egészségügyi igazgatási feladatokat
 
Kubicsekné Wolf Éva anyakönyvvezető
Földszint: 107. iroda
Telefon: 06-88/593-700/141
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Anyakönyvi ügyek
- születési, házassági, halotti és bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvi  események  nyilvántartásának vezetése és ehhez kapcsolódó kivonatok kiadása,
- névváltozás,
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.
2. Hagyaték eljárással kapcsolatos feladatok
- hagyatéki leltár felvétele
- a hagyatéki leltár továbbítása közjegyző felé
3. Címnyilvántartás vezetéssel kapcsolatos feladatok
4. Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok
5. Gondnoksági és gyámsági ügyekhez kapcsolódó vagyonleltár felvétele
6. Kereskedelmi tevékenység
- bejelentés és működési engedély köteles üzletek nyilvántartásba vétele,
7. Zenés, táncos rendezvénytartás engedélyezése
8. Szálláshely-szolgáltatási tevékenység
 
Pál Kata igazgatási ügyintéző
Földszint: 108. iroda
Telefon: 06-88/593-700/142
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Szociális és gyámhatósági igazgatási ügyek ellátása.

Rendszeres szociális ellátások:
- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély),
- lakásfenntartási támogatás (normatív alapon és adósságkezelési szolgáltatásban részesülő számára),
- méltányossági közgyógyellátás,
- méltányossági ápolási díj (Lókút),
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, nyilvántartása,
- óvodáztatási támogatás
 
Átmeneti ellátások:
- adósságkezelési szolgáltatás (Zirc)
  (bővebb információ: a Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő  Szolgálat Koós Kata családgondozónál, 8420 Zirc, Alkotmány u. 14.)
- köztemetés
- gyermekszületési támogatás (Lókút)
 
Önkormányzati segély:
Önkormányzati segélyben részesíthető:
- az a rászoruló, aki olyan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amely elemi kár, lakásban történő meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatba bekövetkezett kár, belvíz okozta kár bekövetkezéséhez kötődik;
- az a rászoruló, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő;
- az a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy temettetéséről gondoskodott;
- az a rászoruló, aki gyermeket nevel, vagy gyermekkel rendelkezik, és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, az alábbiakhoz részesülhet ezen támogatásra:
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
b) gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadáshoz,
c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadáshoz
e) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek ellátásához kapcsolódó  jelentős alkalmi többletkiadáshoz,         
f) iskoláztatáshoz és
g) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet  kiadáshoz.
 
Szociális tűzifa
Szociális tűzifa juttatás állapítható meg, annak a rászorulónak, aki a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. 
A kérelem október 1. napjától február 28. napjáig nyújtható be.
A hatáskör jogosultja a tűzifa támogatást a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig biztosítja a rászorulók számára.
 
Helyi járatú autóbusz bérlet támogatása
- A Bakony Volán Zrt. által közlekedtetett járatokon érvényes nyugdíjas bérletjegy vásárlásához havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg a 65. életévének betöltéséig azt a nyugdíjast, aki Zirc városban lakóhellyel rendelkezik és a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
 
A Bakony Volán Zrt. által közlekedtetett járatokon érvényes diák bérletjegy vásárlásához havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg azt Zirc városban lakóhellyel rendelkező kérelmezőt, aki tanulói jogviszonyban álló általános iskolás gyermeket nevel és a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
 
2. Telepengedély, telep bejelentés
 
3. 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek tárolásához, forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges hatósági bizonyítvány kiadása
 
Simonné Kukoda Bernadett igazgatási ügyintéző
Földszint: 108. iroda
Telefon: 06-88/593-700/142
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
és
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége
(8428 Borzavár, Fő u. 43.)
Telefon: 06-88/582-930
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Szociális és gyámügyi igazgatási ügyek ellátása.
 
Rendszeres szociális ellátások:
- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély),
- lakásfenntartási támogatás (normatív alapon és adósságkezelési szolgáltatásban részesülő számára),
- méltányossági közgyógyellátás,
- méltányossági ápolási díj (Borzavár)
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, nyilvántartása,
- óvodáztatási támogatás
 
Átmeneti ellátások:
- adósságkezelési szolgáltatás
- köztemetés
- gyermekszületési támogatás (Borzavár)
- tanulók tankönyvtámogatása (Borzavár)

Önkormányzati segély:
Önkormányzati segélyben részesíthető:
- az a rászoruló, aki olyan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amely elemi kár,  lakásban történő meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatba bekövetkezett kár, belvíz okozta kár bekövetkezéséhez kötődik;
- az a rászoruló, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő;
az a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy temettetéséről gondoskodott;
- az a rászoruló, aki gyermeket nevel, vagy gyermekkel rendelkezik, és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, az alábbiakhoz részesülhet ezen támogatásra:
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
b) gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadáshoz,
c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadáshoz
e) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek ellátásához kapcsolódó jelentős alkalmi többletkiadáshoz,    
f) iskoláztatáshoz és
g) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet kiadáshoz.
 
2. Borzavár község tekintetében a helyi adó és a gépjárműadó kivetésével és behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
 
Üveges Tímea ügykezelő
Földszint: 111. iroda
 
- Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja az irattárazással és ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Július 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Borzavár Községi Önkormányzat

 

Cím:
8428 Borzavár, Fő út 43.

Telefon: 06 (88) 582-930
Fax.: 06 (88) 582-931
Email: polghivborzavar@invitel.hu